You are here

Den bekanta och effektiva Fusilade Max kommer igen att finnas till salu

kasvinsuojelu
01.06.2017

Fusilade Max, som är känd för den goda effekten mot kvickrot och flyghavre, har genomgått en ny registrering. Under den kommande växtperioden är det möjligt att använda produkten i över 50 olika växter, bl.a. i potatis, sockerbeta, ärter och bönor. 

Medlet har effekt mot ett- och fleråriga gräsväxter så som kvickrot, flyghavre, rajgräs och spillsäd, men har ändå inte effekt mot exempelvis vitgröe eller rödsvingel. Fusilade Max upptas i ogräsen via de ovanjordiska delarna och rör sig systemiskt inne i växten till växtskott och rötter. Effekten syns efter några dagar. Först stannar ogräsens tillväxt upp och sedan blir deras blad och skott brungula.  

Medlet innehåller färdigt växtbaserad olja, fästmedel och vätmedel, varför man inte behöver tillsätta något sådant i sprutvätskan. Fusilade Max sprids jämnt på ogräsens yta. Växtens yta går inte sönder, så den verksamma substansen kan röra sig i växten utan hinder till rötter och skott. Medlet är skonsamt mot odlingsväxterna. 

Den bästa effekten speciellt mot mångåriga ogräs fås då man använder de större doserna och besprutningen görs då odlingsväxten men även ogräsens tillväxt är gynnsamma, dvs. i varmt väder, då marken är fuktig och luftfukten är hög.  I svalt väder blir effekten mot ogräs långsammare.

De lägre bruksmängderna dödar inte de mångåriga gräsogräsen helt, men förhindrar deras tillväxt tills dess odlingsväxten börjar skugga dem. Ettåriga gräsartade ogräs kan i gynnsamma förhållanden bekämpas med de lägre bruksmängderna. 

Den nya registreringen har även medfört förändringar vad gäller karenstiden. För vissa växter innebär de långa karenstiderna utmaningar beträffande användningen. Beakta även att medlet inte får användas på grundvattenområden (grundvattenklass I och II). Det finns begränsningar gällande upprepad behandling i potatis- och oljeväxtodlingar, där man inte får använda medlet flera år i följd på samma odlingsskifte. I frågan om avtalsodlingar, ex IP-konservärter, är det skäl att försäkra sig om tillåten användning av industrin/handeln. 

Det är skäl att kontrollera de växtspecifika karenstiderna och doserna, så som ex bekämpningsrekommendationer för kvickrot och flyghavre i Fusilade Maxin produktblad eller bruksanvisning.  

Försäljningen av Fusilade Max i Finland handhas av K-maatalous
Antti Jaakkola / Syngenta Nordics A/S
 

Läs alltid bruksanvisningen och följ den. Beakta alla varningsklausuler och –märken.